Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Bukowskiego w Czerniewie

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

Utworzono dnia 19.10.2021

Serdecznie zapraszamy do udziału w Powiatowym Konkursie Plastycznym. Prace należy skłądaĆ do p. Justyny Jasińskiej

 Regulamin powiatowego konkursu plastycznego

„BĄDŹMY EKO ZAANGAŻOWANI”

Konkurs adresowany jest do uczniów kl. VI-VII oraz VIII szkół podstawowych - I klasy szkół ponadpodstawowych powiatu gdańskiego

 

 

Minister Edukacji Narodowej określił jeden z priorytetów  polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021 / 2022

Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

 

 

Organizatorzy konkursu :

- Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka – Filia w Pruszczu Gdańskim

- Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

                                                                                   

Propozycje dla uczniów w zakresie artystycznej  interpretacji tematu:

- przykłady codziennej troski ucznia (lub jego bliskich) o środowisko naturalne w najbliższym otoczeniu

- propozycje, jak ludzie powinni dbać o środowisko naturalne

- spędzanie czasu wolnego na łonie natury z zachowaniem troski o nią

- proekologiczne zachowania zdrowotne, żywieniowe

- zaangażowanie w opiekę nad zwierzętami

- segregacja śmieci

- przykłady, jak powinno się dbać o klimat (sadzenie drzew, stosowanie odnawialnych źródeł energii)    

- inne pomysły i interpretacje, dotyczące troski o środowisko naturalne człowieka

 

Cele konkursu :

- rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich wśród uczniów w wieku 13 – 16 lat

- podnoszenie świadomość ekologicznej wśród dzieci i młodzieży

- kształtowanie trwałych nawyków przyczyniających się do dbałości o stan środowiska naturalnego

- zachęcanie do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska

- rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne

- kształtowanie wyobraźni plastycznej

- propagowanie idei proekologicznego stylu życia

 

 

Kategoria wiekowa :

- dwie kategorie : uczniowie klas VI i VII

- uczniowie klas VIII szkół podstawowych oraz klas I szkół ponadpodstawowych

Technika i format prac :

- format A 3;

- technika dowolna ( z wyłączeniem technik komputerowych)

 

Wymagania konkursowe :

- wykonanie przez ucznia jednej pracy konkursowej

- prace plastyczne powinny być podpisane (imię i nazwisko ucznia, klasa, nazwa szkoły)

 i  dostarczone w terminie do organizatora do dnia 16 listopada br.

- dopuszcza się dostarczenie prac w formie zdalnej (skanu, fotografii) po uzgodnieniu tego z organizatorem konkursu – biblioteką pedagogiczną

 

Kryteria oceny :

Jury powołane przez organizatora dokona oceny prac, biorąc pod uwagę :

- zgodność z tematem

- interpretację własną tematu

- walory merytoryczne, artystyczne i estetyczne

- kompozycję

- swobodę posługiwania się wybranymi technikami zgodną z wiekiem uczestnika konkursu

 

Kwalifikacja :

- wstępnej oceny dokonuje nauczyciel w szkole ucznia

 

Nagrody :

- prace nagrodzone zajmą miejsca od I do III

- przewiduje się przyznanie nagród ex-equo

- przewiduje się przyznanie wyróżnień

 

Termin i miejsce :

Termin złożenia prac przez nauczycieli (opiekunów) w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej – Filii w Pruszczu Gdańskim, u. Obrońców Pokoju 6 - do 16 listopada 2021 r.

 

Uwaga!

         Rodzice lub opiekunowie prawni podpisują w imieniu uczniów zgodę (załącznik) na przekazanie na rzecz organizatorów praw do publikowania prac uczniów na stronach internetowych organizatorów oraz w materiałach prasowych i medialnych związanych z organizowanym konkursem.

          Rodzice dzieci - laureatów konkursu będą proszeni o pisemną zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka.       

Nagrodzone i wyróżnione prace znajdą się na wystawie okolicznościowej zorganizowanej w siedzibie Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Pruszczu Gdańskim, ul. Obrońców Pokoju 6.

 

Prace nie będą odsyłane.

 

Wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Filii PBW w Pruszczu Gdańskim – w styczniu 2022 r.

 

Koordynator konkursu :

 

Joanna Kowalczyk – kierownik Filii PBW w Pruszczu Gdańskim

kontakt tel. :     58 682 32 45

kontakt mail :  pbwpruszczgd@pbw.it.pl

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych uczestników konkursu

  1. Administratorem danych uczestników konkursu jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku ul. Gen. Hallera 14, 80-401 Gdańsk, tel. 58 341 70 87, e-mail sekretariat@pbw.gda.pl
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych oraz zastępcy inspektora ochrony danych: e-mail iod@pbw.gda.pl
  3. Celem przetwarzania danych jest uczestnictwo w konkursie, a także promocja administratora i osiągnięć uczestników konkursu.   
  4. Podstawą przetwarzania danych jest wyrażona zgoda. Poprzez zgodę należy również rozumieć wyraźne działanie potwierdzające.
  5. Dane osobowe mogą̨ być́ udostępniane podmiotom, którym należy udostępnić́ dane osobowe na podstawie przepisów prawa. W przypadku wyrażenia zgody na publikację wizerunku krąg odbiorców jest nieograniczony, ponieważ wizerunek będzie podany do wiadomości publicznej.
  6. Dane osobowe będą̨ przetwarzane przez okres 1 miesiąca od dnia zakończenia konkursu lub do czasu wycofania zgody. Wizerunek uczestnika będzie przetwarzany do dnia wycofania zgody.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  8. Uczestnicy konkursu mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Uczestnikom konkursu przysługuje również prawo do wycofania zgody w każdej chwili bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać składając wniosek drogą pisemną lub mailową na adres pbwpruszczgd@pbw.it.pl. Konsekwencją wycofania zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Listopad 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny

OGÓLNOPOLSKA AKCJA EDUKACYJNA

LEPSZA SZKOŁA

PROJEKT EDUKACYJNY

Nie jest kolorowo

ZACZYTANI

 

sowa